Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van Friesian State en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Friesian State heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. Friesian State staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Friesian State aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Friesian State wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Friesian State garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Friesian State, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de Friesian State internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van Friesian State. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Friesian State, de inhoud van de internetsite van Friesian State over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van Friesian State en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

De locatie is onbetaalbaar ! Ieder moment van de dag de Langweerder Wielen als uitzicht. Je stapt er zo in of pakt je bootje of de aanwezige kano.

M. Terhorst juli 2020